Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.TOEPASSING

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elke totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant enerzijds (koper) en MAMADO (verkoper), BE0782.575.511, Noordstraat 55, 8800 Roeselare, anderzijds.

De overeenkomst is voor de koper wettelijk bindend (koop op afstand) indien de koper aan MAMADO de opdracht geeft om 1 of meerdere artikelen te leveren.

MAMADO is gebonden door een bestelling nadat deze via e-mail werd bevestigd. Evenwel, in uitzonderlijke gevallen, behoudt MAMADO zich het recht om een bestelling te weigeren, zelfs nadat deze via e-mail werd bevestigd, en dit naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zal MAMADO de klant hiervan op de hoogte brengen.

1.2. Het plaatsen van een bestelling bij MAMADO houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.3. Er kan slechts van deze algemene voorwaarden afgeweken worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven, indien deze specifieke afwijkingen ook schriftelijk door MAMADO werden bevestigd.

2. PRIJZEN, RETOURNERING EN VERZAKINGSRECHT

2.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

2.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen of kortingen te annuleren.

2.3. De koper heeft het recht binnen de 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop (verzakingsrecht), zonder betaling van een boete en zonder motivering, en dit vanaf:

 • (in het geval van een ophaling in de winkel): de eerste werkdag die volgt op de dag van de bestelling.
 • (in het geval van het sturen naar een postpunt): de dag volgend op de aankomstdag in het postpunt.
 • (in het geval van opsturen naar een adres): de dag volgend op de aanlevering of volgend op de eerste aanbieding.

Afwijkingen hierop kunnen besproken worden met ons. Je kan ons hiervoor contacteren ,voor je overgaat tot de aankoop, via info@mamado.be

 

Volgende voorwaarden (type verkoop gerelateerd) en werkwijzen zijn hierbij van toepassing om kunnen gebruik te maken van het verzakingsrecht:

 • Type verkoop: REGULIER (artikelen zonder acties/solden/sale/outlet).
  1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MAMADO (Noordstraat 55, 8800 Roeselare, webshop@mamado.be, BE0782.575.511) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De goederen moeten aangeleverd worden aan MAMADO, Noordstraat 55, 8800 Roeselare vóór het verstrijken van de termijn (zoals beschreven in het begin van punt 2.3).
  2. De producten dienen volledig, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant. De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd.
  3. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (hiertoe behoren onder andere: alle kolfapparaten, kolf-onderdelen, verzorgingsproducten zoals crèmes, oliën, kompressen en borstvoedingshulpmiddelen, panty’s, thee, flessen en spenen, moedermelkbewaarsystemen).
  4. Het aanvaarden van het pakket door MAMADO bij aanlevering door een verzendingsbedrijf houdt geen enkele acceptatie van de goederen in door MAMADO. MAMADO behoudt zich het recht om de goederen te weigeren na ontvangst indien MAMADO niet op de hoogte werd gebracht en/of de goederen ons bereiken na het verstrijken van de termijn. Vertragingen in de transport voor gelijk welke reden dan ook vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en houdt geen verlenging van de acceptatietermijn in.
 • Type verkoop: OP SPECIFIEKE VRAAG VAN DE KLANT.
  1. Goederen die specifiek voor de koper besteld, ontworpen zijn of op vraag van de klant opnieuw werden geproduceerd, worden niet teruggenomen.
 • Type verkoop: ACTIES/SOLDEN/SALE/OUTLET.
  1. Goederen die door de koper werden aangekocht in acties/solden/sale of outlet, worden niet teruggenomen.

Na ontvangst van artikelen, onbeschadigd en compleet in zijn originele verpakking, zal MAMADO het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Let wel, De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MAMADO zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Deze laatste wordt in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.

Voor de terugbetaling wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde betaalmiddel dat gebruikt werd voor de oorspronkelijke aankoop.

De niet recupereerbare gemaakte kosten aan derden door MAMADO, voor het uitvoeren van de verkoop op afstand en een rechtstreeks gevolg zijn van de keuze van de klant om niet te kiezen voor de goedkoopste standaardlevering (pick-up in de winkel MAMADO – Noordstraat 55, 8800 Roeselare), vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en blijven bijgevolg verschuldigd. Deze kosten worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.

Uitzondering op niet recupereerbare kosten.

Enkel, indien zou blijken dat MAMADO de verkeerde goederen heeft geleverd, of indien de goederen fouten zouden bevatten, is de klant niet verantwoordelijk voor de niet recupereerbare gemaakte kosten. Deze kosten, inclusief de terugzendingskosten, zullen integraal door MAMADO worden gedragen. LET OP! De terugzending wordt enkel in dit geval door MAMADO geregeld door middel van een terugzendingsdocument die door MAMADO aan de klant wordt bezorgd. Elke ander vorm van terugzending zal niet vergoed worden.

Formulier voor gebruik te maken van jouw verzakingsrecht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MAMADO (Noordstraat 55, 8800 Roeselare, webshop@mamado.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.. De werkwijze van het inroepen van uw verzakingsrecht en wat deze concreet inhoud vindt je terug in het begin van punt 2.3. van de Algemene Voorwaarden.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan MAMADO, Noordstraat 55, 8800 Roeselare, webshop@mamado.be :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

2.4. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. MAMADO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

2.5. Wanneer een in de webshop gekozen artikel net door een klant in de winkel werd geselecteerd, dan krijgt de winkelklant voorrang op dit artikel. In dit geval wordt er contact opgenomen met de internetklant en kan het order herzien worden.

2.6. Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.

2.7. Voor alle online aankopen accepteren wij betaling via het betaalplatform van Mollie B.V. Meer info vind je in de rubriek betaalmethoden. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd en wordt uitgevoerd met BPost.

3. GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met MAMADO en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MAMADO, Noordstraat 55, 8800 Roeselare.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MAMADO zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Volgens Europese richtlijnen zit er op elektrische apparaten (in dit geval de motor van een kolftoestel) een garantietermijn van 2 jaar.

4. LEVERING

4.1. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de koper bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.

4.2. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

4.3. MAMADO heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

4.4. Beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de koper en kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. MAMADO zal steeds er alles aan doen om dergelijke problemen te voorkomen.

4.5. MAMADO garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. De geleverde goederen blijven eigendom van MAMADO tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

6. KLACHTEN

6.1. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

6.2. De klantendienst van MAMADO is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)51 80 91 69, via e-mail op info@mamado.be of per post op het volgende adres Noordstraat 55, 8800 Roeselare. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

7. VERLIES OF DIEFSTAL, OVERMACHT

7.1. De koper draagt het risico voor verlies, beschadiging of diefstal vanaf het vertrek van de goederen uit de winkel.

7.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1. Door te bestellen op de website MAMADO staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame.

8.2. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper MAMADO het recht het bestellende emailadres op te nemen in de mailinglist die gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de email.

Meer info hierover vind je in de rubriek Privacy.

9. VALIDITEIT ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

9.1. Bij het bezoeken van de website of het plaatsen van een order, communiceert u via elektronische weg met MAMADO en aanvaardt de koper dat alle afspraken, publicaties en andere elektronische berichten dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.

10. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

10.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.2. De bestelde maat is steeds conform met de maat vermeld in het artikel. Lingerie en kledij kunnen echter tussen merken en type artikel verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Bij twijfelt kan er steeds contact opgenomen worden voor meer info.

11. WEBSITE-LINKS/INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1. De website is steeds bereikbaar via de link www.mamado.be

Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming.

Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

MAMADO is niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee de website gelinkt wordt.

12. SCHEIDBAARHEID

12.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

12.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

12.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Hierbij verwijzen we ook naar het Europese ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL)

 

Aarzel niet om ons te contacteren bij onduidelijkheden of vragen.